(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 377/QD-TTg) - Ngày 29/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 377/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch và Đề cương báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

* (SMS: 2819/VPCP-KTTH) - Ngày 24/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2819/VPCP-KTTH về quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

* (SMS: 2804/VPCP-QHDP) - Ngày 24/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2804/VPCP-QHĐP về việc triển khai thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

* (SMS: 157/TB-VPCP) - Ngày 23/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 157/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

* (SMS: 2653/VPCP-KTTH) - Ngày 21/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2653/VPCP-KTTH về nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

* (SMS: 2651/VPCP-DMDN) - Ngày 21/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2651/VPCP-ĐMDN về Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước. 


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
 

* (SMS: 1043/TCT-CS) - Ngày 23/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1043/TCT-CS về hóa đơn, chứng từ.

* (SMS: 1041/TCT-HTQT) - Ngày 22/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1041/TCT-HTQT về việc thông báo hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Ấn Độ.

* (SMS: 989/TCT-CS) - Ngày 20/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 989/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 978/TCT-CS) - Ngày 20/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 978/TCT-CS về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản.

* (SMS: 977/TCT-CS) - Ngày 20/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 977/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 966/TCT-CS) - Ngày 20/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 966/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 993/TCT-CS) - Ngày 20/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 993/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 901/TCT-TNCN) - Ngày 15/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 901/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 1137/LDTBXH-QLLDNN) - Ngày 27/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1137/LĐTBXH-QLLĐNN về việc rà soát thời điểm cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và thời điểm cấp/cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* (SMS: 1142/LDTBXH-QLLDNN) - Ngày 27/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1142/LĐTBXH-QLLĐNN về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn Chương trình EPS.

* (SMS: 284/HD-TLD) - Ngày 09/03/2017, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn 284/HD-TLĐ về việc thực hiện chủ đề năm 2017 "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn".

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 2893/VPCP-NN) - Ngày 27/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2893/VPCP-NN về việc hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

* (SMS: 424/TTg-NN) - Ngày 24/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 424/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 2629/VPCP-NN) - Ngày 21/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2629/VPCP-NN về việc xây dựng Đề án "Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư".

* (SMS: 974/TCT-CS) - Ngày 20/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 974/TCT-CS về giải đáp chính sách tiền thuê đất.  

ĐẦU TƯ

* (SMS: 2894/VPCP-NN) - Ngày 27/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2894/VPCP-NN về đề xuất ban hành Nghị định về quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh sân golf.

* (SMS: 343/QD-TTg) - Ngày 20/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 343/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư phi Dự án "Viện trợ thiết bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 từ Chính phủ Hoa Kỳ" do Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 2963/VPCP-QHQT) - Ngày 28/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2963/VPCP-QHQT về việc tiếp tục sử dụng vốn vay ODA của Đan Mạch.

* (SMS: 31/2017/ND-CP) - Ngày 23/03/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2017/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

* (SMS: 2626/VPCP-DMDN) - Ngày 21/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2626/VPCP-ĐMDN về việc giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

* (SMS: 430/QD-BTC) - Ngày 08/03/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 430/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2017-2020.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 888/QD-TCHQ) - Ngày 17/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 888/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế thực hiện trực ban, giám sát trực tuyến trong ngành hải quan.

* (SMS: 771/QD-TCHQ) - Ngày 14/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 771/QĐ-TCHQ về việc công bố số điện thoại và địa chỉ thư điện tử để thực hiện việc cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử theo Quyết định 33/2016/QĐ-TTg.

* (SMS: 1563/KH-TCHQ) - Ngày 13/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch 1563/KH-TCHQ về việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, xử lý vi phạm quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam.

* (SMS: 733/QD-TCHQ) - Ngày 08/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 733/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020.  
XÂY DỰNG

* (SMS: 353/QD-TTg) - Ngày 23/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 353/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công 2, Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

* (SMS: 2716/VPCP-CN) - Ngày 22/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2716/VPCP-CN về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch hệ thống gara ngầm trên địa bàn 04 quận nội đô lịch sử, Thành phố Hà Nội.


THƯƠNG MẠI

* (SMS: 2910/VPCP-KTTH) - Ngày 28/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2910/VPCP-KTTH về phương thức thanh toán trong hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

* (SMS: 160/TB-VPCP) - Ngày 24/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 160/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

* (SMS: 1022/QD-BCT) - Ngày 24/03/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1022/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".

 
TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 436/TTg-CN) - Ngày 28/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 436/TTg-CN về việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo quy định tại Quyết định 49/2011/QĐ-TTg.

* (SMS: 2896/VPCP-CN) - Ngày 27/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2896/VPCP-CN về việc tổ chức thực hiện điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 02/2017/TB-LPQT) - Ngày 24/02/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 02/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Công hàm trao đổi về khoản ODA vốn vay cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 7 tài khóa 2016 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.


Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 1119/QD-BYT) - Ngày 28/03/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1119/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch Truyền thông về Quản lý chất thải y tế giai đoạn 2017-2021.

* (SMS: 427/CD-TTg) - Ngày 27/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 427/CĐ-TTg về việc tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam.

* (SMS: 1466/BYT-DP) - Ngày 27/03/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 1466/BYT-DP về việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.

* (SMS: 72/QD-QLD) - Ngày 23/02/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 72/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

* (SMS: 60/QD-QLD) - Ngày 20/02/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 60/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157 bổ sung.

* (SMS: 43/QD-QLD) - Ngày 06/02/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 43/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 08 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 429/TTg-CN) - Ngày 27/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 429/TTg-CN về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 23/2017/TT-BTC) - Ngày 16/03/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

GIAO THÔNG

* (SMS: 166/TB-VPCP) - Ngày 29/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 166/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2017.

* (SMS: 2941/VPCP-CN) - Ngày 28/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2941/VPCP-CN về việc chuẩn bị Tờ trình về việc tách hạng mục của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và báo cáo tại phiên họp Chính phủ tháng 3 năm 2017.

* (SMS: 2906/VPCP-CN) - Ngày 28/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2906/VPCP-CN về việc chuẩn bị báo cáo về thực hiện chính sách, pháp luật trong đầu tư khai thác các công trình giao thông theo hình thức Hợp đồng BOT.  

* (SMS: 07/2017/QD-TTg) - Ngày 27/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-TTg về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

* (SMS: 430/TTg-CN) - Ngày 27/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 430/TTg-CN về việc khắc phục hậu quả bão lũ đối với dự án quốc lộ 1 đoạn qua các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa

* (SMS: 365/QD-TTg) - Ngày 24/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 365/QĐ-TTg về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

* (SMS: 09/2017/TT-BGTVT) - Ngày 20/03/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 09/2017/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa.  

* (SMS: 685/QD-BGTVT) - Ngày 14/03/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 685/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 03/2017/TB-LPQT) - Ngày 24/02/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 03/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Công hàm trao đổi liên quan đến hợp tác viện trợ không hoàn lại cung cấp trang thiết bị góp phần tăng cường năng lực đảm bảo an toàn giao thông đường thủy giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 1258/BGDDT-KHTC) - Ngày 29/03/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1258/BGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2017.

* (SMS: 1257/BGDDT-KHTC) - Ngày 29/03/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1257/BGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017.

* (SMS: 10/CT-TTg) - Ngày 27/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

* (SMS: 09/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 13/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 155/TB-VPCP) - Ngày 23/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 155/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

* (SMS: 378/QD-BKHCN) - Ngày 07/03/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 378/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Nhựa đường - Phương pháp xác định đặc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng thiết bị kéo trực tiếp (DT).

* (SMS: 241/QD-BKHCN) - Ngày 17/02/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 241/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Dầm cấu thép - Liên kết bằng bu lông cường độ cao - Thi công và nghiệm thu; Bộ neo cáp cường độ cao - Neo tròn T13, T15 và neo dẹt D13, D15.

* (SMS: 151/QD-BKHCN) - Ngày 03/02/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 151/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
  

* (SMS: 414/QD-BTTTT) - Ngày 23/03/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 414/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017.

* (SMS: 130/QD-BXD) - Ngày 14/03/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 130/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 376/QD-TTg) - Ngày 29/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 376/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1).

* (SMS: 154/TB-VPCP) - Ngày 23/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 154/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đào tạo văn hóa nghệ thuật.

* (SMS: 2747/VPCP-KGVX) - Ngày 23/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2747/VPCP-KGVX về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.


CHÍNH SÁCH

* (SMS: 159/TB-VPCP) - Ngày 24/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 159/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

* (SMS: 158/TB-VPCP) - Ngày 24/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 158/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.

* (SMS: 356/QD-TTg) - Ngày 23/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 356/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định.

* (SMS: 30/2017/ND-CP) - Ngày 21/03/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2017/NĐ-CP về việc quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

* (SMS: 293/QD-LDTBXH) - Ngày 09/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 293/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 486/QD-LDTBXH) - Ngày 29/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 2937/VPCP-QHDP) - Ngày 28/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2937/VPCP-QHĐP về việc phân công chuẩn bị nội dung các Phiên họp thứ 9 và 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

* (SMS: 2904/VPCP-QHDP) - Ngày 27/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2904/VPCP-QHĐP về việc xây dựng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

* (SMS: 972/QD-BNV) - Ngày 24/03/2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 972/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam.

* (SMS: 2824/VPCP-KSTT) - Ngày 24/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2824/VPCP-KSTT về việc phối hợp triển khai nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính.

* (SMS: 2801/VPCP-TH) - Ngày 23/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2801/VPCP-TH về việc chuẩn bị phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng.

* (SMS: 156/TB-VPCP) - Ngày 23/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 156/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

* (SMS: 344/QD-TTg) - Ngày 20/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 344/QĐ-TTg về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Tiền Giang.

* (SMS: 351/2017/UBTVQH14) - Ngày 14/03/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 về việc quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

HÔN NHÂN-GIA ĐÌNH

* (SMS: 11/CT-TTg) - Ngày 29/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

 
CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 775/QD-BGTVT) - Ngày 23/03/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 775/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 355/QD-TTg) - Ngày 23/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 355/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Nam Định.  

* (SMS: 738/QD-BNN-KHCN) - Ngày 14/03/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN về tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp.

* (SMS: 06/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 08/03/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

 
TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 1160/LDTBXH-TCCB) - Ngày 28/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1160/LĐTBXH-TCCB về việc tăng cường quản lý hộ chiếu công vụ.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 966/QD-TCHQ) - Ngày 20/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 966/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế khen thưởng đột xuất các lĩnh vực công tác của Tổng cục Hải quan và thưởng tiền hỗ trợ cho tập thể, cá nhân lập được thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực Hải quan.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 72/KH-UBND) - Ngày 28/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 72/KH-UBND về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 1946/QD-UBND) - Ngày 27/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1946/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 1366/UBND-KT) - Ngày 27/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1366/UBND-KT về việc thực hiện Quyết định 60/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

* (SMS: 1927/QD-UBND) - Ngày 24/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1927/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1919/QD-UBND) - Ngày 24/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1919/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 23/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 22/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1845/QD-UBND) - Ngày 22/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1845/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế Thành phố Hà Nội năm 2017.    

* (SMS: 204/TB-UBND) - Ngày 22/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 204/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét thông qua Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 201/TB-UBND) - Ngày 22/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 201/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố về những nội dung đã thống nhất tại cuộc họp triển khai, thực hiện thí điểm đào tạo chương trình song bằng tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 17/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn Thành phố Hà Nội".

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 1336/QD-UBND) - Ngày 25/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1336/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao.

* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 24/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương và cấp Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

* (SMS: 04/CT-UBND) - Ngày 21/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 21/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 21/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

UBND TỈNH VĨNH LONG
* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 28/03/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

* (SMS: 06/CT-UBND) - Ngày 20/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2017.

* (SMS: 05/2017/QD-UBND) - Ngày 13/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND TỈNH HÀ TĨNH
* (SMS: 11/2017/QD-UBND) - Ngày 28/03/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 10/2017/QD-UBND) - Ngày 28/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 23/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 35/2013/QĐ-UBND ngày 12/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 23/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Giá dịch vụ sử dụng cảng cá và giá dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 23/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG
* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 22/03/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 15/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp cho Phòng Tài Nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 13/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH HÀ NAM
* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 21/03/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam.  

UBND TỈNH  HOÀ BÌNH
* (SMS: 06/CT-UBND) - Ngày 21/03/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về việc triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 11/2017/QD-UBND) - Ngày 17/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự thủ tục xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH LONG AN
* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 17/03/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành Xây dựng.

* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 17/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 61/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng công an bán vũ trang ở các xã biên giới.

UBND TỈNH PHÚ YÊN
* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 16/03/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

UBND TỈNH KON TUM
* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 10/03/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn Nhà nước của tỉnh Kon Tum.

UBND TP. ĐÀ NẴNG
* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 09/03/2017,
Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 200/2001/QĐ-UBND ngày 31/12/2001 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc "Điều chỉnh mức thu tiền sử dụng đất trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/NĐ-CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ” và Quyết định 75/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

* (SMS: 05/2017/QD-UBND) - Ngày 27/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 36/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý địa điểm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.