Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 13.107 văn bản: Y tế-Sức khỏe
13041

Quyết định 1158/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc sửa lại Điều 4 khoản 4.2 Quy chế quản lý chất lượng thuốc của Quyết định 622/BYT-QĐ ngày 19/5/1992

13042

Thông tư 15/BYT-TT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc nhập khẩu thiết bị, dụng cụ y tế

13043

Quyết định 1052/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc quy định các hình thức xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế

13044

Quyết định 1048/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu giấy chứng minh kiểm định

13045

Quyết định 1001/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành y tế và sửa đổi tiêu chuẩn Artemisinin

13046
13047

Nghị định 341-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

13048
13049

Quyết định 937/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ truyền máu

13050

Quyết định 939/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế đại lý bán thuốc ở xã

13051

Quyết định 935/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc triển khai Nghị định 299-HĐBT

13052
13053

Quyết định 706/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế thuốc và nhãn hiệu hàng hoá của thuốc

13054

Quyết định 622/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế chất lượng thuốc

13055

Thông tư 07/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 500/BYT-QĐ ngày 10/4/1992 của Bộ Y tế ban hành Quy chế Hành nghề dược tại nhà thuốc

13056
13057

Quyết định 505/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 26 tiêu chuẩn vệ sinh tạm thời

13058

Quyết định 500/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế hành nghề dược tại nhà thuốc

13059
13060