Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 13.092 văn bản: Y tế-Sức khỏe
41

Công văn 1040/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 80/2023/QH15

42

Thông tư 05/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

43

Quyết định 784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

44

Quyết định 463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh khoản viện trợ dự án do tổ chức Samaritan’s Purse International Relief (SPIR) tài trợ

45

Quyết định 1331/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023

46

Công văn 1260/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc triển khai các văn bản về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế

47

Quyết định 158/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

48

Kế hoạch 81/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

49

Quyết định 434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công nhận các xã, phường, thị trấn duy trì đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2022

50

Công văn 219/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

51

Quyết định 1300/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030

52

Công văn 1217/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất

53

Quyết định 151/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

54

Công văn 231/DP-DT của Cục Y tế dự phòng về việc tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới

55
56

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế

57

Quyết định 172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ bất thường lần thứ hai

58
59

Nghị định 07/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

60