Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.154 văn bản: Xuất nhập khẩu
11122

Quyết định 17/TCHQ-GQ của Tổng cục Hải quan ban hành bản Quy chế tạm thời Hải quan khu chế xuất

11123

Quyết định 405-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc công bố các danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu Việt Nam

11124

Công văn 2478/TM-XNK của Bộ Thương mại về danh mục 17 mặt hàng tạm ngừng nhập khẩu

11125

Quyết định 108-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quản lý bằng hạn ngạch trong năm 1993

11126

Thông tư 06-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc quy định và hướng dẫn việc áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với thiết bị toàn bộ, thiết bị lẻ

11127

Quyết định 184-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Trung ương chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 1-TTg ngày 06-10-1992

11128

Thông tư liên tịch 83/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về quy định việc thu tiền lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu và giám định nội dung các văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu mậu dịch và phí mậu dịch

11129

Quyết định 91-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

11130

Thông tư 59-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chứng từ hợp lệ kèm theo hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường nội địa

11131

Thông tư 29-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 114-HĐBT ngày 07/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý Nhà nước đối với xuất khẩu, nhập khẩu

11132
11133

Thông tư 28-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc quy định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và chế độ quản lý đối với hàng hoá nhập khẩu là quà biếu, quà tặng

11134

Quyết định 88-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành Quy định về việc uỷ quyền kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

11135

Quyết định 398-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng

11136

Quyết định 397-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành "Quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu"

11137

Thông tư 315/TCHQ-GQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 115-HĐBT ngày 09/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới

11138

Thông tư 09-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới

11139

Nghị định 114-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý Nhà nước đối với xuất khẩu, nhập khẩu

11140

Thông tư 01/TCHQ-GQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 110/HĐBT ngày 31/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu