Danh mục

Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.900 văn bản: Xuất nhập khẩu
10881

Quyết định 398-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng

Ban hành: 10/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10882

Quyết định 397-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành "Quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu"

Ban hành: 10/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10883

Thông tư 315/TCHQ-GQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 115-HĐBT ngày 09/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới

Ban hành: 24/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10884

Thông tư 09-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới

Ban hành: 10/04/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
10885

Nghị định 114-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý Nhà nước đối với xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 07/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10886

Thông tư 01/TCHQ-GQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 110/HĐBT ngày 31/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ban hành: 01/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10887

Thông tư 8-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 110-HĐBT ngày 31/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ban hành: 31/03/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10888

Quyết định 02-TCHQ/GQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bản quy định về việc cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan cấp giấy phép

Ban hành: 15/01/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10889

Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu số 64-LCT/HĐNN8 của Quốc hội

Ban hành: 26/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
10890

Thông tư 65-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc thanh toán cho các tổ chức kinh tế trong nước có hàng xuất khẩu hoặc doanh thu dịch vụ trừ nợ nước ngoài của Nhà nước

Ban hành: 13/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10891

Thông tư 44-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 96-HĐBT ngày 05/4/1991 về khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu và quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu

Ban hành: 13/08/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10892

Quy định tạm thời về kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu

Ban hành: 03/08/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10893

Thông tư 2477-TN/XNK của Bộ Thương nghiệp về việc hướng dẫn thi hành Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 388/CT ngày 10/11/1990 phần hoạt động xuất, nhập khẩu

Ban hành: 03/05/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10894

Quyết định 112-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thanh toán hàng xuất, nhập khẩu và cung ứng dịch vụ của các tổ chức kinh tế thực hiện các hiệp định thanh toán bù trừ ký kết giữa Chính phủ ta với Chính phủ các nước khác

Ban hành: 12/04/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10895

Quyết định 96-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành bản Quy định về khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu và quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu

Ban hành: 05/04/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10896

Thông tư 62-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 391-HĐBT ngày 10/11/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng được phép xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch

Ban hành: 10/12/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10897

Quyết định 366-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp cấp bách trong việc thi hành chỉ thị về cấm nhập khẩu và lưu thông thuốc lá của nước ngoài

Ban hành: 15/10/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10898

Quyết định 725-TN/XNK của Bộ Thương nghiệp về việc ban hành bản quy định về cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

Ban hành: 28/09/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10899

Quyết định 433-QĐ của Bộ Lâm nghiệp về việc đình chỉ khai thác và xuất khẩu gỗ quý, hiếm

Ban hành: 04/08/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
10900

Nghị định 200-CP của Hội đồng Chính phủ về việc quy định một số điểm cụ thể về chính sách và biện pháp nhằm phát triển sản xuất hàng xuất khẩu

Ban hành: 26/05/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
Vui lòng đợi