Danh mục

Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.876 văn bản: Xuất nhập khẩu
10781

Quyết định 1762/QĐ-PCTN của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Quy định những yêu cầu kỹ thuật chung về nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng

Ban hành: 17/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
10782

Quyết định 268/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý hàng hóa, hành lý, quà biếu xuất, nhập khẩu chuyển tiếp bằng máy bay

Ban hành: 11/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
10783

Công văn 2386/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quy định ngày có hàng thực xuất, thực nhập để thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ban hành: 04/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
10784

Hướng dẫn 1394/NHCT-TĐ của Ngân hàng Công thương Việt Nam về cho vay ưu đãi lãi suất đối với các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu

Ban hành: 27/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2005
10785

Quyết định 244/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu tờ khai hàng xuất, nhập khẩu mới

Ban hành: 16/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2005
10786

Thông tư 55 TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung xử lý xe hai bánh gắn máy có nguồn nhập khẩu trái phép đang lưu hành trong dân

Ban hành: 15/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10787

Thông tư 52-TC/TCT của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 23-TC/TCT ngày 01/03/95 hướng dẫn xử lý xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy có nguồn nhập khẩu trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội

Ban hành: 12/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
10788

Quyết định 555/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập để tái xuất (Ban hành kèm theo Quyết định 1064-TM/PC ngày 18/08/1994 của Bộ Thương mại

Ban hành: 28/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
10789

Quyết định 199/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành sổ theo dõi, quản lý hàng gia công xuất, nhập khẩu và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Ban hành: 26/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
10790

Thông tư 133 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn việc miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác thăm dò dầu khí

Ban hành: 13/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10791

Công văn 731/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu nhãn, mác hàng hóa

Ban hành: 11/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
10792

Quyết định 126-TCHQ/QĐ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế về hải quan đối với hàng gia công xuất nhập khẩu và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Ban hành: 03/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
10793

Quyết định 120/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế giám sát và quản lý xăng dầu tạm nhập để tái xuất

Ban hành: 03/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
10794

Công văn 640-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn việc miễn, giảm thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 03/04/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
10795

Thông tư 118/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Quyết định 96/TM-XNK về danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Ban hành: 31/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10796

Thông tư 3771 TM-XNK của Bộ Thương mại hướng dẫn việc thực hiện chính sách mặt hàng và điều hành công tác Xuất nhập khẩu năm 1995

Ban hành: 25/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10797

Thông tư 07/TM-XNK Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập khẩu năm 1995

Ban hành: 15/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10798

Công văn 420/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải thích một số điểm tại Thông tư 63/TCHQ-GSQL ngày 20/2/1995

Ban hành: 11/03/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
10799

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Ban hành: 10/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
10800

Chỉ thị 108/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác kiểm tra làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu chuyển tiếp và công tác kiểm hóa

Ban hành: 09/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
Vui lòng đợi