Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.743 văn bản: Xuất nhập khẩu
10681

Quyết định 1647/BXD-KH của Bộ Xây dựng về việc ban hành bản quy định việc quản lý kinh doanh xuất khẩu- nhập khẩu trong xây dựng

Ban hành: 07/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
10682

Thông tư 190/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan quy định về việc cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan

Ban hành: 07/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
10683

Công văn 1201-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về trình tự giải quyết khiếu nại về chính sách thuế xuất nhập khẩu

Ban hành: 29/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
10684

Quyết định 1172-TM/XNK của Bộ Thương mại ban hành Quy chế Xuất nhập khẩu uỷ thác giữa các pháp nhân trong nước

Ban hành: 22/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
10685

Quyết định 01162/TM-XNK của Bộ Thương mại về hàng hóa của Vương quốc Campuchia quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

Ban hành: 20/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
10686

Quyết định 1163/TM-XNK của Bộ Thương mại về hàng hóa của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

Ban hành: 20/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
10687

Quyết định 1064-TM/PC của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế về kinh doanh theo hình thức chuyển khẩu và Quy chế về kinh doanh theo hình thức tạm nhập để tái xuất

Ban hành: 18/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
10688

Quyết định 89/TCHQ-QĐ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bản Quy định thủ tục Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu được phép chuyển tiếp

Ban hành: 02/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
10689

Quyết định 706/QĐ-KHKT của Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành tiêu chuẩn ngành về giấy loại nhập khẩu

Ban hành: 04/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
10690

Quyết định 08/TM-XNK của Bộ Thương mại về hàng hóa của nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

Ban hành: 25/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
10691

Quyết định 79/TCHQ-QĐ của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tiểu ngạch

Ban hành: 14/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
10692

Thông tư 47/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xét miễn thuế, hoãn thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 01/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
10693

Thông tư 6-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn bổ sung thi hành Quyết định số 78-TTg ngày 28-02-1994 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 16/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
10694

Công văn về việc áp dụng thử quy định thủ tục, nội dung thẩm định đơn hàng

Ban hành: 06/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
10695

Nghị định 33-CP của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 19/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2004
10696

Hiệp định về thủ tục cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
10697

Thông tư liên tịch 26TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Văn hoá-Thông tin về qui định việc quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu văn hoá phẩm, vật tư chuyên dùng và thiết bị ngành in

Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2006
10698

Công văn 313-TCHQ/TC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn sử dụng biên lai thuế XNK tiểu ngạch biên giới

Ban hành: 11/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
10699

Thông tư 31/TT-LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về hướng dẫn thực hiện việc bàn giao thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tiểu ngạch biên giới

Ban hành: 08/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2004
10700

Quyết định 128-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất của nhóm hàng xi măng trong Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 30/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
Vui lòng đợi