Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 811 văn bản: Xây dựng
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2009/BXD Phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 30/09/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2018
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2009/BXD Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 14/08/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2018
03

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8477:2010 Công trình thủy lợi-Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
04

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8423:2010 Công trình thủy lợi-Trạm bơm tưới tiêu nước-Yêu cầu thiết kế công trình thủy công

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1450:2009 Gạch rỗng đất sét nung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8478:2010 Công trình thủy lợi-Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6396-2:2009 EN 81-2:1998 Thang máy thủy lực-Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2018
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6396-72:2010 EN 81-72:2003 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy-Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng-Phần 72: Thang máy chữa cháy

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-2:2017 Thiết kế cầu đường bộ-Phần 2: Tổng thể và đặc điểm vị trí

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2018
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-14:2017 Thiết kế cầu đường bộ-Phần 14: Khe co giãn và gối cầu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2018
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-11:2017 Thiết kế cầu đường bộ-Phần 11: Mố, trụ và tường chắn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2018
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-9:2017 Thiết kế cầu đường bộ-Phần 9: Mặt cầu và hệ mặt cầu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2018
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-5:2017 Thiết kế cầu đường bộ-Phần 5: Kết cấu bê tông

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8487:2010 Vải địa kỹ thuật-Phương pháp xác định độ thấm xuyên

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8483:2010 Vải địa kỹ thuật-Xác định độ dẫn nước

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8484:2010 Vải địa kỹ thuật-Phương pháp xác định sức bền kháng thủng bằng phép thử rơi côn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8418:2010 Công trình thủy lợi-Quy trình quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng cống

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8482:2010 Vải địa kỹ thuật-Phương pháp xác định khả năng chịu tia cực tím, nhiệt độ và độ ẩm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8860-8:2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 8: Xác định hệ số độ chặt lu lèn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8860-9:2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 9: Xác định độ rỗng dư

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
Vui lòng đợi