Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.514 văn bản: Xây dựng
1901

Quyết định 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

1902

Quyết định 3235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quy trình xây dựng, thẩm định, trình ban hành các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

1903

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi Điều 10, Quyết định 10/2013/QĐ-UBND ngày 28/05/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành Quy định quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

1904
1905

Quyết định 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1906

Quyết định 3117/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

1907

Quyết định 58/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1908

Quyết định 76/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

1909

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi Điều 15 quy định quản lý lý kiến trúc công trình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 47/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

1910

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang

1911
1912

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về việc bồi thường nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

1913

Quyết định 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

1914

Quyết định 70/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung Thành phố Hà Nội

1915

Quyết định 61/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

1916

Quyết định 1828/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

1917
1918

Quyết định 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung Thành phố Hồ Chí Minh

1919

Quyết định 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

1920

Quyết định 57/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế