Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 1.681 văn bản: Xây dựng
1641

Quyết định 681/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng

Ban hành: 12/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2016
1642

Thông tư liên tịch 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

Ban hành: 22/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2016
1643

Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban hành: 18/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2015
1644

Quyết định 2357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 04/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2013
1645

Quyết định 986/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hiện đại hoá công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc khí tượng thuỷ văn, giai đoạn 2010 - 2012

Ban hành: 25/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2010
1646

Thông tư 04/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

Ban hành: 01/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2010
1647

Thông tư 03/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

Ban hành: 27/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2010
1648

Quyết định 2149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 17/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2009
1649

Nghị định 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
1650

Nghị định 78/2007/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao

Ban hành: 11/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2007
1651

Quyết định 208/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

Ban hành: 13/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
1652

Thông tư 05/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Ban hành: 15/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2004
1653

Quyết định 146/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Ban hành: 13/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2004
1654

Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTC-BXD của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Ban hành: 26/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
1655

Quyết định 14/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2004
1656

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11

Ban hành: 26/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2004
1657

Thông tư 07/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập các dự án quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ

Ban hành: 11/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2003
1658

Nghị định 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2005
1659

Nghị định 02/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 27/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
1660

Quyết định 904/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng quy hoạch chung Khu công nghiệp - cảng biển Vũng áng, tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 23/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
Vui lòng đợi