Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 1.768 văn bản: Xây dựng
1641

Quyết định 725/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu hạ tầng công trình năm 2011

Ban hành: 09/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2012
1642

Quyết định 1782/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cho phép lập Dự án đầu tư: Xây dựng Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4 và Cơ quan Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ

Ban hành: 31/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2012
1643

Quyết định 1062/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Ban hành: 19/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2011
1644

Quyết định 1033/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc chuyển Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng về trực thuộc Viện Công nghệ Xi măng Vicem thuộc Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam

Ban hành: 06/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2011
1645

Quyết định 2974/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác khảo sát, thiết kế các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2011
1646

Quyết định 2938/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đấu thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng Viện bảo vệ thực vật

Ban hành: 01/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2011
1647

Quyết định 6286/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn) và tiêu chí số 07 (chợ nông thôn) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ Công Thương

Ban hành: 30/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2011
1648

Quyết định 2084/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025

Ban hành: 22/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2011
1649

Quyết định 2082/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025

Ban hành: 21/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2011
1650

Quyết định 2016/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng (phần áp dụng cho các doanh nghiệp thực hiện)

Ban hành: 31/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2011
1651

Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 24/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2011
1652

Quyết định 2476/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản ruộng trũng, tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 21/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2011
1653

Quyết định 2318/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thuỷ lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 - tỉnh Bến Tre (phần do sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre làm chủ đầu tư)

Ban hành: 05/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2011
1654

Quyết định 860/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ chuyên ngành nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn: Chuyển dịch EN 480 (11 phần) “Phụ gia cho bê tông, vữa, vữa lỏng - Phương pháp thử” 1-2, 4-6, 8, 10-14, mã số TC 22-09

Ban hành: 21/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2011
1655

Quyết định 2117/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cho phép lập Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo, huấn luyện và chuyển giao khoa học công nghệ nông, lâm, ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Ban hành: 14/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2011
1656

Quyết định 1518/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030

Ban hành: 05/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2011
1657

Quyết định 734/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Ban hành: 21/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2011
1658

Quyết định 1602/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thanh tra Tài chính đối với Dự án đầu tư xây dựng

Ban hành: 05/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2011
1659

Quyết định 633/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

Ban hành: 22/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2011
1660

Thông tư 06/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Ban hành: 21/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2011
Vui lòng đợi