Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 1.700 văn bản: Xây dựng
1661

Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban hành: 18/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2015
1662

Quyết định 2357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 04/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2013
1663

Quyết định 986/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hiện đại hoá công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc khí tượng thuỷ văn, giai đoạn 2010 - 2012

Ban hành: 25/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2010
1664

Thông tư 10/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo trì đường bộ

Ban hành: 19/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2010
1665

Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Ban hành: 07/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2010
1666

Nghị định 39/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị

Ban hành: 07/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2010
1667

Thông tư 04/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

Ban hành: 01/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2010
1668

Thông tư 03/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

Ban hành: 27/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2010
1669

Quyết định 2149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 17/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2009
1670

Nghị định 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
1671

Nghị định 78/2007/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao

Ban hành: 11/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2007
1672

Thông tư 02/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng

Ban hành: 17/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
1673

Quyết định 208/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

Ban hành: 13/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
1674

Thông tư 05/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Ban hành: 15/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2004
1675

Quyết định 146/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Ban hành: 13/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2004
1676

Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTC-BXD của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Ban hành: 26/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
1677

Quyết định 14/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2004
1678

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11

Ban hành: 26/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2004
1679

Nghị định 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2005
1680

Nghị định 02/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 27/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
Vui lòng đợi