Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 1.700 văn bản: Xây dựng
1621

Thông tư 05/2003/TT-BKH của Bộ Kê hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung, trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ

Ban hành: 22/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
1622

Quyết định 19/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

Ban hành: 03/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2003
1623

Thông tư 07/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

Ban hành: 17/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
1624

Nghị định 66/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 và Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ

Ban hành: 12/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
1625

Quyết định 422/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đầu tư xây dựng kho xăng dầu trên phạm vi cả nước

Ban hành: 11/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
1626

Chỉ thị 09/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác thiết kế đô thị

Ban hành: 07/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2003
1627

Thông tư 01/2002/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng thiết kế - cung ứng vật tư, thiết bị - xây dựng (EPC)

Ban hành: 07/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
1628

Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

Ban hành: 05/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
1629

Quyết định 45/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 12/2001/QĐ-TTg ngày 18/1/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình đến năm 2020

Ban hành: 03/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
1630

Thông tư 12/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135

Ban hành: 25/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
1631

Quyết định 462/2000/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạc và Đầu tư về việc ban hành danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được

Ban hành: 15/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
1632

Thông tư 10/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án quy hoạch xây dựng

Ban hành: 08/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
1633

Thông tư 06/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 179/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng

Ban hành: 04/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
1634

Quyết định 49/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Ban hành: 21/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
1635

Thông tư 08/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

Ban hành: 16/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
1636

Quyết định 189/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng quy hoạch chung xây dựng Khu thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

Ban hành: 20/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
1637

Quyết định 181/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 01/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1638

Nghị định 24/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn

Ban hành: 16/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
1639

Quyết định 10/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 23/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
1640

Nghị định 77/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước

Ban hành: 18/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
Vui lòng đợi