Danh mục

Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 925 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
61

Hướng dẫn 30-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022

Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
62

Công văn 4269/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ Hoàng Trình Thanh, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
63

Công văn 8356/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị xây dựng Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
64

Công văn 4205/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình, chùa Hương Tảo, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
65

Công văn 12777/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc rà soát phí, lệ phí thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
66

Công văn 11811/BGTVT-HTQT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
67

Hướng dẫn tạm thời 4122/HD-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
68

Công văn 4130/BVHTTDL-TCCB của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc rà soát, thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng viên chức và việc quản lý, sử dụng viên chức giữ chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
69

Thông báo 297/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
70

Công văn 8044/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Ban hành: 02/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
71

Công văn 11282/BGTVT-HTQT của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo Hướng dẫn tạm thời việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế tại Việt Nam

Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
72

Công văn 3935/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
73

Công văn 7611/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
74

Công văn 7556/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc gửi báo cáo tóm tắt Hồ sơ Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới

Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
75

Công văn 3809/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng chương trình phối hợp với Ngành giáo dục và đào tạo trong hoạt động bảo tàng

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
76

Kế hoạch 3814/KH-BCÐDS của Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
77

Công văn 6847/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
78

Công văn 3488/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
79

Công văn 3493/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng mô hình thư viện phục vụ cộng đồng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
80

Công văn 6345/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, Kiên Giang

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
Vui lòng đợi