Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 981 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Kế hoạch 980/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam năm 2023 tại tỉnh Quảng Trị

02

Công văn 1011/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm "Ngày Công tác xã hội Việt Nam" năm 2023

03

Thông báo 61/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Chương trình tổng thể quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030

04

Kế hoạch 683/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh

05

Công văn 1225/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam

06

Công văn 1224/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị du lịch toàn quốc năm 2023

07

Công văn 1170/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Đề án Phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo trong hệ thống thành phố sáng tạo của UNESCO

08

Thông báo 54/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam

09

Hướng dẫn 95-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc báo chí tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023)

10
11

Công văn 645/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại Bộ thiết bị đánh golf ảo

12

Kế hoạch 375/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)

13

Kế hoạch 371/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”

14

Công văn 792/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

15

Công văn 349/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023

16

Công văn 1161/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thí điểm triển khai dịch vụ tàu lặn tại Vịnh Nha Trang

17

Công văn 752/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy, thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam

18

Công văn 116/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự Phật giáo

19

Công văn 154/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

20

Công văn 369/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc chương trình khuyến mại có yếu tố đặt cược bóng đá quốc tế