Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 1.146 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
1081

Chỉ thị 11/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 20/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2020
1082

Quyết định 116/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 12/07/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
1083

Quyết định 118/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 12/07/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
1084

Quyết định 117/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 12/07/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
1085

Quyết định 120/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 12/07/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
1086

Quyết định 119/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 12/07/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
1087

Quyết định 108/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 5, năm 2005

Ban hành: 17/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
1088

Quyết định 103/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã họi trên địa bàn quận 10, năm 2005

Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
1089

Quyết định 93/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch một số ngành nghề thương mại dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá - xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, năm 2005

Ban hành: 09/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
1090

Quyết định 69/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về giá tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
1091

Quyết định 59/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch của thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore

Ban hành: 15/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
1092

Quyết định 57/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao nhiệm vụ sở Thương mại triển khai và thực hiện quyết định số 0027/2005/QĐ-BTM và quyết định 0028/2005/QĐ-BTM ngày 07/01/2005 của Bộ Thương mại

Ban hành: 13/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
1093

Quyết định 21/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 01/02/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
1094

Quyết định 20/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 01/02/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
1095

Quyết định 24/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 01/02/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
1096

Quyết định 23/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 01/02/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
1097

Quyết định 22/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 01/02/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
1098

Quyết định 19/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi khoản 7.3 của điều 7 quy chế giải thưởng Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
1099

Quyết định 09/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá - xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Củ Chi, năm 2005

Ban hành: 19/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2006
1100

Quyết định 10/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá có tính chất nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2005

Ban hành: 19/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2006
Vui lòng đợi