Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 1.254 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Quyết định 498/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố Danh mục gồm 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
02

Quyết định 1631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xếp hạng Trung tâm Văn hóa tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

Ban hành: 21/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
03

Quyết định 1765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 20/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
04

Quyết định 3478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 20/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2022
05

Quyết định 52/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 16/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
06

Quyết định 1596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

Ban hành: 15/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2022
07

Quyết định 3316/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Giải pháp phát huy các nguồn lực văn hóa của Thành phố Hà Nội trong xây dựng và phát triển thương hiệu "Thành phố sáng tạo"

Ban hành: 12/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
08

Quyết định 56/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch

Ban hành: 09/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
09

Quyết định 2320/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà Nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 08/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
10

Quyết định 1992/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
11

Quyết định 51/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 04/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
12

Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2026

Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
13

Kế hoạch 230/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng cơ chế thu hút nhân tài thể dục thể thao Thủ đô giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 26/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2022
14

Kế hoạch 231/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Liên hoan Làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2022

Ban hành: 26/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2022
15

Quyết định 1580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam

Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2022
16

Quyết định 2269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
17

Quyết định 1759/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
18

Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
19

Quyết định 1850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2022
20

Quyết định 1537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2022
Vui lòng đợi