Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.360 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
1981
1982
1983

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định giá một số loại dịch vụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

1984
1985

Quyết định 61/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1986

Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1987

Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan khu bảo tồn biển Hòn Mun

1988

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc Quy định điểm thu phí và mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1989

Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1990

Nghị quyết 80/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thuộc lĩnh vực Văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

1991

Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

1992

Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

1993

Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng quy định về mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Đà Nẵng

1994

Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

1995

Nghị quyết 41/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

1996

Quyết định 71/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1997

Quyết định 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

1998

Công văn 6909/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố về phát triển du lịch

1999

Quyết định 43/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc

2000

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn Hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình