VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 340 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh arow
  61

  Quyết định 789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  62

  Quyết định 746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 2023

  63

  Quyết định 743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Giáo dục năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  64

  Quyết định 735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

  65

  Quyết định 736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

  66

  Quyết định 655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  67

  Quyết định 616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  68

  Quyết định 614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Kim Sơn, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  69

  Quyết định 615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Hàm Giang, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  70

  Quyết định 618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Long Khánh, huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  71

  Quyết định 617/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  72

  Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

  73

  Quyết định 589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến tại Bến xe khách tỉnh Trà Vinh

  74

  Quyết định 542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  75

  Quyết định 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  76

  Quyết định 536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Tiểu học Tân Hùng A, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

  77
  78

  Quyết định 479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  79

  Quyết định 479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  80

  Quyết định 481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Thành phố Trà Vinh