VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Có tất cả 107 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 2665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ

Ban hành: 08/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
42

Quyết định 2614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, bảo vệ thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, nông nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, quản lý xây dựng công trình và phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 31/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
43

Quyết định 2473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Ban hành: 24/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
44

Quyết định 2474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 24/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
45

Quyết định 2438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 19/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
46

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 18/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
47

Quyết định 2367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và năng lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 11/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
48

Quyết định 1786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm và chứng thực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 29/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
49

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 04/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
50

Quyết định 547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 03/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
51

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 12/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
52

Quyết định 39/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi Điều 2 của Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
53

Quyết định 2198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 10/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
54

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Đơn giá dịch vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2019
55

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Đơn giá dịch vụ thành lập bản đồ chuyên đề trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2019
56

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Đơn giá dịch vụ thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2019
57

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 16/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
58

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 03/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
59

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 02/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
60

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 19/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2019
Vui lòng đợi