VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Có tất cả 221 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực việc làm, lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
42

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
43

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
44

Quyết định 1961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
45

Quyết định 1962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
46

Quyết định 1960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
47

Quyết định 1910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2021
48

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
49

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định phân cấp việc lập quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
50

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 16/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá trồng rừng thay thế và định mức chi trả giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2021
51

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
52

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
53

Quyết định 1848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh sách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
54

Quyết định 1849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh sách thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
55

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
56

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
57

Công văn 3583/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đẩy mạnh cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone trong công tác kiểm soát dịch Covid-19

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
58

Quyết định 1734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
59

Quyết định 1736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
60

Quyết định 1676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
Vui lòng đợi