Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Có tất cả 894 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
841

Quyết định 369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Đơn giá cây trồng, vật nuôi; Đơn giá nhà ở, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 30/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2016
842

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy

Ban hành: 28/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2017
843

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 20/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2018
844

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 07/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
845

Quyết định 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ, thông tin tại cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 26/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
846

Chỉ thị 33/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 21/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2017
847

Quyết định 1835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định một số chính sách trợ giúp đột xuất từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các hộ gia đình gặp khó khăn do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 04/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2018
848

Quyết định 36/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định đầu nối vào hệ thống thoát nước các đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 28/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
849

Quyết định 31/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 27/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
850

Quyết định 1070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Ban hành: 07/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
851

Quyết định 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp Chứng minh nhân dân

Ban hành: 31/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
852

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 29/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
853

Quyết định 2889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
854

Quyết định 2887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2016
855

Quyết định 2811/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2017
856

Quyết định 2810/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà

Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
857

Quyết định 2434/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về một số chính sách quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế

Ban hành: 04/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2015
858

Quyết định 1865/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế Cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 03/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2017
859

Quyết định 1687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
860

Quyết định 1400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 13/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
Vui lòng đợi