VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Có tất cả 1.140 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế arow
  41

  Quyết định 2682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đoàn Bóng đá Huế

  42

  Quyết định 2684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế

  43

  Quyết định 52/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  44

  Quyết định 2661/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế

  45
  46

  Kế hoạch 418/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2030

  47

  Quyết định 2636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2030

  48

  Kế hoạch 415/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

  49

  Kế hoạch 416/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025

  50

  Kế hoạch 414/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 (từ ngày 15/11/2022- 15/12/2022)

  51

  Quyết định 2600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao

  52

  Quyết định 2579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bãi bỏ Quyết định 1111/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xử lý rủi ro thuộc nguồn vốn ủy thác địa phương

  53
  54
  55

  Kế hoạch 379/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  56
  57

  Quyết định 2562/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

  58

  Quyết định 2554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

  59

  Quyết định 50/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải của Nhà máy Xử lý nước thải Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế

  60

  Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế