VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Có tất cả 1.306 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế arow
  61

  Quyết định 3007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  62

  Kế hoạch 459/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hành động về bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  63

  Quyết định 58/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  64
  65

  Quyết định 2980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt cấp độ an toàn thông tin “Hệ thống Cơ sở hạ tầng thông tin tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế”

  66

  Kế hoạch 456/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ 2019 - 2023

  67

  Kế hoạch 455/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

  68

  Quyết định 2954/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận Nghề dệt Dèng A Roàng là Nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế

  69

  Kế hoạch 454/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tôc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  70

  Quyết định 2935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế

  71

  Quyết định 2927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế

  72

  Quyết định 2915/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh

  73

  Quyết định 2915/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh

  74

  Quyết định 2912/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  75

  Kế hoạch 447/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

  76

  Quyết định 2898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thừa Thiên Huế

  77

  Quyết định 57/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bãi bỏ Quyết định 42/2017/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  78

  Quyết định 2871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Giao thông Vận tải Huế

  79

  Quyết định 2876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Phú Vang

  80

  Kế hoạch 444/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025