Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Có tất cả 216 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
161

Quyết định 48/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
162

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều nội dung quy định tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/07/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
163

Quyết định 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 23/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2022
164

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sơn La

Ban hành: 23/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/05/2022
165

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
166

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2018
167

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 02/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
168

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 02/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
169

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La

Ban hành: 16/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/05/2022
170

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Sơn La

Ban hành: 16/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/05/2022
171

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định kèm theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014; Khoản 8 Điều 1 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ban hành: 16/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2019
172

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ban hành: 04/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
173

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 12/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2019
174

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 về việc thực hiện phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2019
175

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La

Ban hành: 06/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
176

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
177

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
178

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La

Ban hành: 27/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
179

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố

Ban hành: 10/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
180

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La

Ban hành: 04/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
Vui lòng đợi