Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Có tất cả 183 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
141

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 về việc thực hiện phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2019
142

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La

Ban hành: 06/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
143

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
144

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
145

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La

Ban hành: 27/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
146

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố

Ban hành: 10/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
147

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La

Ban hành: 04/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
148

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 03/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
149

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 10/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
150

Quyết định 2556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La

Ban hành: 02/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
151

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
152

Quyết định 2167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 09/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
153

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 12/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2019
154

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng đến 31/12/2019

Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
155

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 17/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2019
156

Quyết định 591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 17/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2020
157

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định ban hành theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 cuả Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 03/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2019
158

Quyết định 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 01/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2016
159

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở thông tin và Truyền thông; trưởng, phó phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Ban hành: 03/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2016
160

Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La

Ban hành: 03/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2016
Vui lòng đợi