Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Có tất cả 216 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
181

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 03/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
182

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 10/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
183

Quyết định 2556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La

Ban hành: 02/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
184

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
185

Quyết định 2167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 09/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
186

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 12/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2019
187

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng đến 31/12/2019

Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
188

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 17/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2019
189

Quyết định 591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 17/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2020
190

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định ban hành theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 cuả Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 03/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2019
191

Quyết định 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 01/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2016
192

Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La

Ban hành: 03/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2016
193

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở thông tin và Truyền thông; trưởng, phó phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Ban hành: 03/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2016
194

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2016
195

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2016
196

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng đường bộ địa phương tỉnh Sơn La

Ban hành: 18/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2016
197

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ban hành: 02/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2016
198

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 21/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
199

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quy trình thẩm định và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ban hành: 30/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
200

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định một số nội dung về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước

Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
Vui lòng đợi