Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Có tất cả 218 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
201

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quy trình thẩm định và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ban hành: 30/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
202

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định một số nội dung về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước

Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
203

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Tỷ lệ quy đổi số lượng quặng thành phẩm hoặc sản phẩm thương phẩm ra số lượng quặng nguyên khai

Ban hành: 26/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
204

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quy trình thẩm định và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 26/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
205

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La

Ban hành: 28/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
206

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 20/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
207

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức độ hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 12/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
208

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 11/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2019
209

Quyết định 655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân cấp quyết định Đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đối với công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 01/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2016
210

Quyết định 18/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La

Ban hành: 06/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
211

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường tại các đô thị và các cụm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 16/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
212

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

Ban hành: 21/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
213

Quyết định 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 26/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
214

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền han, cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 09/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
215

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định thời gian mở, đóng cửa đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
216

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng, Phó Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Ban hành: 09/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
217

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La

Ban hành: 11/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
218

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương tỉnh Sơn La

Ban hành: 04/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
Vui lòng đợi