Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Có tất cả 198 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
161

Quyết định 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 19/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
162

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; Quyết định thu hồi đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 11/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2015
163

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 14/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
164

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 20/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
165

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành chính sách củng cố, khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 10/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
166

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 24/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
167

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 14/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
168

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo

Ban hành: 13/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
169

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng

Ban hành: 29/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
170

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 26/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
171

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 19/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2015
172

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 31/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2016
173

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 18/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
174

Quyết định 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
175

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị

Ban hành: 30/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
176

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 19/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
177

Quyết định 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị

Ban hành: 01/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
178

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị

Ban hành: 01/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
179

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 26/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
180

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

Ban hành: 13/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
Vui lòng đợi