VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Có tất cả 148 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
141

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn

Ban hành: 10/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
142

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Ban hành: 10/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
143

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 10/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2015
144

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 19/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2016
145

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 04/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2017
146

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Ban hành: 01/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
147

Quyết định 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 15/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2015
148

Quyết định 81/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Ban hành: 04/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
Vui lòng đợi