VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Có tất cả 290 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 05/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2018
42

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 19/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2018
43

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 11/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2018
44

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 04/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2018
45

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2018
46

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 27/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
47

Quyết định 152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 07/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
48

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 23/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
49

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 10/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
50

Quyết định 81/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
51

Quyết định 80/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 14/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
52

Quyết định 78/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
53

Quyết định 76/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 21/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
54

Quyết định 73/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi Điều 31 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
55

Quyết định 799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc chủ trương đầu tư khu dân cư Nông thôn mới Điền Chánh Hưng

Ban hành: 02/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
56

Quyết định 66/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 03/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2017
57

Quyết định 67/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm

Ban hành: 03/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2017
58

Quyết định 68/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021

Ban hành: 03/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2017
59

Quyết định 69/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 03/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2017
60

Quyết định 65/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về cơ chế phối hợp trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 26/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2017
Vui lòng đợi