VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Có tất cả 290 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 1079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 31/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2020
22

Quyết định 1090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 31/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2020
23

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên ở thôn và bí thư chi đoàn, chi hội trưởng các chi hội ở thôn, tổ dân phố dôi dư, không tiếp tục làm việc khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2020
24

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định hồ sơ, quy trình luân chuyển hồ sơ để ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 20/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
25

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 31/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2019
26

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 06/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2019
27

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 16/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2019
28

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 28/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2019
29

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở được bố trí sử dụng trước ngày 05/07/1994 thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 12/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2019
30

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 28/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2019
31

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 02/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
32

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 21/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
33

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 18/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
34

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 10/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
35

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 12/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2018
36

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 22/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2018
37

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018-2021

Ban hành: 13/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2018
38

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 10/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2018
39

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 30/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2018
40

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 17/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
Vui lòng đợi