Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Có tất cả 290 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 67/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
02

Quyết định 66/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập, phê duyệt và ban hành quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
03

Quyết định 64/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) ban hành kèm theo Quyết định 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
04

Quyết định 62/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
05

Quyết định 61/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/2019/QÐ-UBND ngày 02/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
06

Quyết định 58/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
07

Quyết định 57/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bãi bỏ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
08

Nghị quyết 25/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
09

Quyết định 55/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
10

Quyết định 54/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
11

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
12

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
13

Quyết định 1227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
14

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bãi bỏ Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
15

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bãi bỏ Quyết định 27/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
16

Quyết định 402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
17

Quyết định 1574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2023

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
18

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2020
19

Công văn 3916/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay

Ban hành: 24/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
20

Quyết định 473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 25)

Ban hành: 05/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
Vui lòng đợi