Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Có tất cả 334 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
321

Quyết định 472/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
322

Quyết định 343/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 29/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2015
323

Quyết định 298/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 26/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
324

Quyết định 251/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý phương tiện, người lái phương tiện thủy nhỏ và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 27/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2015
325

Quyết định 221/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 07/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2017
326

Quyết định 220/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 07/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
327

Quyết định 214/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 06/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
328

Quyết định 213/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 06/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2017
329

Quyết định 171/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 08/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
330

Quyết định 54/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về hình thành, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2015
331

Quyết định 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành phí tham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh

Ban hành: 22/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2017
332

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 05/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2017
333

Quyết định 89/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo Thông tư liên tịch 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban hành: 06/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2017
334

Quyết định 79/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 10/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
Vui lòng đợi