Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Có tất cả 290 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
241

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 30/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2017
242

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 21/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2016
243

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 24/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
244

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 16/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
245

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 13/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
246

Quyết định 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 07/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
247

Quyết định 89/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Đề án Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 29/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2017
248

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 16/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
249

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 26/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
250

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định hạn mức giao đất để làm nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 02/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
251

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Ban hành: 01/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2017
252

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định mức thu và quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 28/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
253

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 10/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
254

Quyết định 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế cho vay đối với hộ nghèo từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
255

Quyết định 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2018
256

Quyết định 29/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 15/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2017
257

Quyết định 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất

Ban hành: 03/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2016
258

Quyết định 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 14/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2018
259

Quyết định 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 29/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
260

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 21/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2015
Vui lòng đợi