VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Có tất cả 182 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ sở thể thao công lập với cơ sở giáo dục để sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 18/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2019
42

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 06/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2019
43

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 05/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
44

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 15/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2019
45

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 01/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2019
46

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 28/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2019
47

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 15/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2019
48

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 31/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
49

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa, phương tiện vận tải chở người ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 23/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
50

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 22/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
51

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 12/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
52

Kế hoạch 1655/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 03/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
53

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 13/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
54

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định tỷ lệ được hưởng của các đơn vị liên quan trong nguồn kinh phí được trích từ số tiền lãi thu được từ hoạt động cho vay bằng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác từ ngân sách địa phương

Ban hành: 20/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
55

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 19/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
56

Quyết định 1746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động và thương mại thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Bình

Ban hành: 30/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
57

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 24/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
58

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 04/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2018
59

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020

Ban hành: 02/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2018
60

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 32/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
Vui lòng đợi