Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Có tất cả 132 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
81

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2017
82

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2017
83

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định giá một số loại dịch vụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Ban hành: 13/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2017
84

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 28/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
85

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 24/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2016
86

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 19/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
87

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 03/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
88

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 25/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
89

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
90

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 04/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
91

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 22/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
92

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 22/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
93

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 07/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2016
94

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016

Ban hành: 07/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2016
95

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định đơn giá cho thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Thụy Vân, Khu công nghiệp Trung Hà và Cụm công nghiệp Bạch Hạc

Ban hành: 19/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
96

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
97

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 28/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
98

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ

Ban hành: 23/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
99

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 16/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2015
100

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 14/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2020
Vui lòng đợi