Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Có tất cả 436 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 3438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Ban hành: 18/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
42

Quyết định 3441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 18/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2022
43

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 14/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
44

Quyết định 2925/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
45

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Long An

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
46

Quyết định 2446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An

Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2022
47

Quyết định 2445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2022
48

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 24/2021/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
49

Quyết định 2038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2022
50

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
51

Quyết định 1914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2022
52

Quyết định 1942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
53

Quyết định 1681/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Long An

Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2022
54

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh

Ban hành: 17/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
55

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Ban hành: 07/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2022
56

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
57

Quyết định 712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2022
58

Quyết định 619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thi hành năm 2021

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2022
59

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022 cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
60

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định phân cấp và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2022
Vui lòng đợi