Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 148 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
141

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 05/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
142

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Lai Châu

Ban hành: 30/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
143

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 15/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2022
144

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

Ban hành: 23/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
145

Quyết định 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp tỉnh Lai Châu

Ban hành: 02/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
146

Quyết định 23/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định "Một số điểm cụ thể về quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu"

Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
147

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về cơ chế quản lý đầu tư, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2022
148

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ban hành: 10/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
Vui lòng đợi