VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Có tất cả 387 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương arow
  321
  322

  Quyết định 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  323
  324

  Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng và trình tự xử lý, xác nhận về xây dựng khi chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  325

  Quyết định 2388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện

  326

  Quyết định 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  327

  Quyết định 1966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

  328

  Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

  329

  Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ

  330
  331

  Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  332

  Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  333

  Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp

  334

  Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  335

  Quyết định 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  336

  Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  337

  Quyết định 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  338

  Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  339

  Quyết định 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  340

  Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ