VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Có tất cả 333 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương arow
  301

  Quyết định 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  302

  Quyết định 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  303

  Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  304

  Quyết định 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  305

  Quyết định 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về phương án thu phí chợ Thanh Bình, phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương

  306

  Chỉ thị 15/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  307

  Quyết định 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  308

  Quyết định 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  309

  Quyết định 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định hồ sơ và luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  310

  Quyết định 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao số lượng, bố trí chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường thị trấn

  311

  Quyết định 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao số lượng, bố trí chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

  312

  Quyết định 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  313

  Quyết định 42/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  314

  Quyết định 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định mức thu phí chợ tại Siêu thị Chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc

  315

  Quyết định 35/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phân cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  316

  Quyết định 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư

  317

  Quyết định 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo

  318

  Quyết định 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

  319

  Quyết định 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  320

  Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng công trình trong đô thị trên tỉnh Hải Dương