Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Có tất cả 251 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
221

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 17/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2019
222

Quyết định 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
223

Quyết định 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về phương án thu phí chợ Thanh Bình, phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương

Ban hành: 12/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2021
224

Chỉ thị 15/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 31/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
225

Quyết định 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
226

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 01/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2021
227

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định hồ sơ và luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ban hành: 24/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
228

Quyết định 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao số lượng, bố trí chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường thị trấn

Ban hành: 16/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
229

Quyết định 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao số lượng, bố trí chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Ban hành: 16/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
230

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 22/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
231

Quyết định 42/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 20/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
232

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định mức thu phí chợ tại Siêu thị Chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc

Ban hành: 20/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2021
233

Quyết định 35/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phân cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 12/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2017
234

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 21/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
235

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 14/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
236

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Ban hành: 04/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
237

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 26/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
238

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng công trình trong đô thị trên tỉnh Hải Dương

Ban hành: 23/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2022
239

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 19/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
240

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 03/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
Vui lòng đợi