VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Có tất cả 214 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
201

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 26/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
202

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 19/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
203

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 03/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
204

Quyết định 46/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban hành: 10/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
205

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 09/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
206

Quyết định 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 29/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
207

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Ban hành: 06/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
208

Quyết định 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế

Ban hành: 30/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
209

Quyết định 3278/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý Nhà nước về giá ban hành kèm theo Quyết định 4308/2004/QĐ-UBND ngày 26/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 14/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2020
210

Quyết định 2301/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Quy định phối hợp đấu tranh phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 21/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
211

Quyết định 1910/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định phối hợp quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 28/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
212

Quyết định 1304/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Ban hành: 28/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
213

Quyết định 4426/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về danh mục, mức thu; chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 22/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2018
214

Quyết định 4308/2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 26/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2020
Vui lòng đợi