Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Có tất cả 279 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
261

Quyết định 28/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 31/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
262

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 06/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
263

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam

Ban hành: 10/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
264

Quyết định 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Ban hành: 04/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
265

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao

Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
266

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị xã, phường, thị trấn

Ban hành: 11/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
267

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân; Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

Ban hành: 20/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
268

Quyết định 956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

Ban hành: 08/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2021
269

Quyết định 725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
270

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 16/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
271

Quyết định 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, trang thông tin điện tử phục vụ điều hành

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2019
272

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng

Ban hành: 25/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2015
273

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 20/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
274

Quyết định 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 22/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
275

Quyết định 36/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Ban hành: 20/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
276

Quyết định 29/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Ban hành: 23/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
277

Quyết định 1554/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn Hà Nam

Ban hành: 21/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
278

Quyết định 1011/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 20/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
279

Quyết định 28/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 08/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2016
Vui lòng đợi