VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Có tất cả 262 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
241

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 31/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2015
242

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 23/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
243

Quyết định 34/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông và mạng cáp treo truyền hình tại các phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam

Ban hành: 05/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
244

Quyết định 28/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 31/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
245

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 06/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
246

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam

Ban hành: 10/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
247

Quyết định 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Ban hành: 04/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
248

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao

Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
249

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị xã, phường, thị trấn

Ban hành: 11/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
250

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân; Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

Ban hành: 20/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
251

Quyết định 956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

Ban hành: 08/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2021
252

Quyết định 725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
253

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 16/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
254

Quyết định 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, trang thông tin điện tử phục vụ điều hành

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2019
255

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng

Ban hành: 25/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2015
256

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 20/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
257

Quyết định 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 22/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
258

Quyết định 36/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Ban hành: 20/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
259

Quyết định 29/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Ban hành: 23/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
260

Quyết định 1554/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn Hà Nam

Ban hành: 21/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
Vui lòng đợi