Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Có tất cả 112 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
81

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019

Ban hành: 08/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
82

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 08/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
83

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 08/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
84

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018

Ban hành: 23/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2019
85

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 09/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
86

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế quản lý công tác cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 10/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
87

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
88

Quyết định 207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Điện Biên

Ban hành: 14/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2021
89

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 08/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2019
90

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 02/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
91

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2019
92

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 10/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
93

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung Mục X, Phụ lục II Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2020
94

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 28/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
95

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc bổ sung danh mục, giá các loại ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy điện để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 22/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
96

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
97

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2015
98

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Ban hành: 27/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
99

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 26/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
100

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 10/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2020
Vui lòng đợi