Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Có tất cả 112 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Điện Biên

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
02

Quyết định 21/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
03

Quyết định 3356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2022
04

Quyết định 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định về sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
05

Quyết định 3346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2022
06

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
07

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
08

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành Bảng giá đất và quy định áp dụng Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
09

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 14/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
10

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
11

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Điện Biên

Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
12

Quyết định 3149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2021
13

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Điện Biên

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
14

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
15

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
16

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc bãi bỏ Quyết định 14/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định về cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đầu tư kiên cố kênh loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
17

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế quản lý Hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
18

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định phân cấp, ủy quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt ban hành Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
19

Quyết định 1720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2021
20

Quyết định 1721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2021
Vui lòng đợi