Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Có tất cả 112 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
61

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 16/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
62

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 09/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
63

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 32/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định công nhận, quản lý và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 14/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
64

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định nội dung chi, mức chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên

Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
65

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều, khoản Quy định về quản lí dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 27/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Ban hành: 23/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
66

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều, khoản Quy định về quản lí dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 27/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Ban hành: 23/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
67

Quyết định 53/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Bảng giá đất và Quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
68

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
69

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 06/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2019
70

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 24/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2019
71

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 27/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2019
72

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích tối thiểu được tách thửa và diện tích đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 27/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
73

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định công nhận, quản lý và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 16/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
74

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi tỷ lệ phân chia tiền phí thu được đối với "Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản" ban hành kèm theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ tiền phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 05/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
75

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 17/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2019
76

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 16/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2019
77

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định nội dung chi, mức chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên

Ban hành: 07/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
78

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 18/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
79

Quyết định 295/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Ban hành: 10/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2022
80

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Điện Biên về việc bổ sung khoản 4 vào Điều 2 Quyết định 36/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2020
Vui lòng đợi