VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Có tất cả 84 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 10, Điều 3 của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 30/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
42

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 06/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
43

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về các khoản đóng góp; chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với học viên tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; chế độ hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Ban hành: 08/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
44

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 15/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2016
45

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 09/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2016
46

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý

Ban hành: 08/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2016
47

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử liên thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 25/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2015
48

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, ban hành kèm theo Quyết định 16/2009/QĐ-UBND ngày 05/05/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 12/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2015
49

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 12/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2015
50

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về hạn mức giao đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao; kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 17/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
51

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi khoản 3, Điều 8 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 20/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
52

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 07/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
53

Quyết định 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 26/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
54

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô con sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước phục vụ công tác

Ban hành: 15/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
55

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 15/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
56

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 21/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
57

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 07/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2017
58

Quyết định 30/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 15/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2015
59

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về đầu nối hệ thống thoát nước thải trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

Ban hành: 07/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2016
60

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 22/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
Vui lòng đợi