VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Có tất cả 58 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 09/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2016
42

Quyết định 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn và cầu trên các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 16/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
43

Quyết định 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 30/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2015
44

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và thời gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 25/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2015
45

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 18/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2015
46

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 18/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2015
47

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 07/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2015
48

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, để xác định và điều chỉnh đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 29/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
49

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 13/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
50

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghệ nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 27/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2016
51

Quyết định 37/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 13/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2016
52

Quyết định 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 13/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2015
53

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 08/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2016
54

Quyết định 38/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ khuyến công tỉnh Đắk Lắk, được ban hành kèm theo Quyết định 03/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
55

Quyết định 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định 15/QĐ-UB ngày 05/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
56

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2015
57

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 19/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
58

Quyết định 03/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ khuyến công tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 10/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
Vui lòng đợi