VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Có tất cả 84 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 12/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
22

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung vào Khoản 1, Điều 2 và Điều 3 của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 14/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
23

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung giá đất ở đô thị của một số tuyến đường vào Mục III, Bảng số 7 của Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Buôn Hồ ban hành kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 26/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
24

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 18/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2018
25

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định giá cụ thể, giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 19/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
26

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 19/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
27

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất, quy định áp dụng đối với Bảng giá các loại đất; quy định hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 24/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
28

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 23/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2017
29

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung Quy định về thời hạn áp dụng đối với giá đất tại Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 24/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
30

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 15/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2016
31

Quyết định 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 16/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
32

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định trình tự xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2015
33

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2015
34

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 28/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
35

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 28/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
36

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 09/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
37

Quyết định 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn; cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 27/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2015
38

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi khoản 1, Điều 11 Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 04/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
39

Quyết định 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi một số điều Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ban hành kèm theo Quyết định 16/2009/QĐ-UBND ngày 05/05/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 18/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2015
40

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc hủy bỏ một số nội dung quy định tại Quyết định 08/2009/QĐ-UBND và Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 30/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
Vui lòng đợi