VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Có tất cả 58 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 06/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
22

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về các khoản đóng góp; chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với học viên tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; chế độ hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Ban hành: 08/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
23

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 15/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2016
24

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 09/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2016
25

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý

Ban hành: 08/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2016
26

Quyết định 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 16/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
27

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định trình tự xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2015
28

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2015
29

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 28/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
30

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 28/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
31

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử liên thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 25/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2015
32

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, ban hành kèm theo Quyết định 16/2009/QĐ-UBND ngày 05/05/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 12/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2015
33

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 12/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2015
34

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 07/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
35

Quyết định 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 26/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
36

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 15/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
37

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 21/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
38

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 07/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2017
39

Quyết định 30/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 15/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2015
40

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về đầu nối hệ thống thoát nước thải trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

Ban hành: 07/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2016
Vui lòng đợi