VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Có tất cả 81 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông

Ban hành: 24/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2016
42

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 24/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
43

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định giá tính thuế tài nguyên

Ban hành: 05/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
44

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 21/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
45

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 24/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
46

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi Cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương

Ban hành: 17/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
47

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định bổ sung một số hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá

Ban hành: 16/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
48

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố và cơ sở có sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 25/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2016
49

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 23/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2015
50

Quyết định 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất

Ban hành: 26/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2015
51

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 24/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
52

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định 23/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 20/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2016
53

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá

Ban hành: 28/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2016
54

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 49/2009/QĐ-UBND ngày 07/9/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

Ban hành: 09/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
55

Quyết định 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng thông tin điện tử Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 04/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2015
56

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã

Ban hành: 17/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2015
57

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
58

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
59

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc bổ sung Quyết định 23/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
60

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
Vui lòng đợi