Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Có tất cả 307 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
281

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc Quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ban hành: 10/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2015
282

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định 23/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 20/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2016
283

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 27/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
284

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
285

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường

Ban hành: 21/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
286

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 13/2012/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 05/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
287

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá

Ban hành: 28/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2016
288

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 06/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
289

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 23/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
290

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 49/2009/QĐ-UBND ngày 07/9/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

Ban hành: 09/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
291

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Ban hành: 27/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
292

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Bảng giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên

Ban hành: 17/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
293

Quyết định 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng thông tin điện tử Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 04/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2015
294

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã

Ban hành: 17/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2015
295

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
296

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
297

Quyết định 49/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

Ban hành: 07/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
298

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc bổ sung Quyết định 23/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
299

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 23/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2016
300

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
Vui lòng đợi